všeobecné podmínky

 1. Smluvní strany

Jméno: ELCOMA s.r.o.
Adresa: Pražská 38
417 63  Žalany
IČ: 27288455
DIČ: CZ27288455
Číslo účtu: 1064803309/0800 Česká spořitelna

dále jen poskytovatel

 

Jméno:
Adresa: 
IČ: 
DIČ: 
Číslo účtu:

dále jen uživatel

 1. Specifikace služby a ceny

2.1   Smluvní strany touto smlouvou dohodly, že poskytovatel bude poskytovat uživateli službu těchto parametrů: připojení do sítě INTERNET s tarifem START 10M.
2.2   Smluvní strany sjednávají cenu poskytované služby v rozsahu bodu 2.1 této smlouvy ve výši 299,-Kč měsíčně vč. DPH.

 1. Doba trvání smlouvy a způsob jejího ukončení

3.1   Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou v trvání 3 měsíců ode dne aktivace Služby.

3.2   Uplynutím doby uvedené v bodě 3.1 této smlouvy tato smlouva zaniká pouze v případě, oznámí-li druhá smluvní strana nejméně jeden měsíc před uplynutím této doby písemně druhé smluvní straně, že na ukončení této smlouvy uplynutím doby trvá.

3.3   Pokud žádná ze smluvních stran neučiní oznámení podle bodu 3.2 této smlouvy, tato smlouva se za týchž podmínek obnovuje o dobu 3 měsíců. Po uplynutí této doby se v případě jejího zániku uplynutím doby postupuje obdobně podle bodu 3.2.

3.4   Uživatel má právo od této smlouvy odstoupit, neposkytuje-li mu Poskytovatel Služby v rozsahu čl. 2. této smlouvy po dobu delší než 1 týden. Přesně vymezený důvod pro odstoupení od smlouvy musí být v písemném odstoupení uveden, jinak je toto odstoupení neplatné.

3.5   Poskytovatel má právo od této smlouvy odstoupit, neuhradí-li mu Uživatel jakýkoliv daňový doklad v termínu do 14 dnů po splatnosti tohoto daňového dokladu. Přesně vymezený důvod pro odstoupení od smlouvy musí být v písemném odstoupení uveden, jinak je toto odstoupení neplatné.

3.6   V případě odstoupení podle bodů 3.4. a 3.5. smlouva zaniká doručením písemného odstoupení druhé smluvní straně na adresu v této smlouvě uvedenou, případně na adresu zapsanou v obchodním, či živnostenském rejstříku, druhé  smluvní strany, nebo na adresu uvedenou v evidenci obyvatel jako adresa trvalého bydliště Uživatele.

 1. Předmět smlouvy

4.1   Poskytoval, se touto smlouvou zavazuje umožnit Uživateli časově neomezené připojení k síti ELCOMA v rozsahu čl. 2. této smlouvy za sjednaný měsíční paušál (dále jen Služby). Poskytovatel se zavazuje poskytovat Uživateli případné další doplňkové a servisní služby za sjednaných cenových podmínek.

4.2   Uživatel se zavazuje poskytované Služby v rozsahu bodu 4.1 této smlouvy přijímat a platit Poskytovateli za tuto Službu cenu sjednanou v této smlouvě.

4.3   Předpokladem pro poskytování Služby podle této smlouvy je instalace potřebného zařízení pro připojení k síti ELCOMA. Toto zařízení buď instaluje Uživateli Poskytovatel na základě samostatného smluvního vztahu, nebo si instalaci tohoto zařízení provede sám Uživatel, nebo osoba Uživatelem pověřená.

 1. Fakturace

5.1   Podkladem pro úhradu ceny Služby je faktura – daňový doklad vystavený Poskytovatelem vystavený začátkem kalendářního měsíce za aktuální měsíc s termínem splatnosti do čtrnácti dnů od jeho vystavení.

     5.2   Zaplacením ceny služby se rozumí, připsání částky na účet poskytovatele uvedený na smlouvě, případně  zaplacení v hotovosti.

     5.3   V případě nezaplacení zákazníkem v termínu splatnosti, si poskytovatel vyhrazuje právo účtovat smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky, za každý den prodlení a dále náklady spojené s vymáháním dlužné částky. Pro účely této smlouvy sjednávají účastníci paušální náhradu nákladů za zaslání výzvy k úhradě prostřednictvím e-mailu v částce 20,- Kč a zaslání výzvy k úhradě prostřednictvím České pošty s.p. v částce 100,- Kč. Další náklady spojené s vymáháním dlužné částky je uživatel povinen nahradit poskytovateli v jejich skutečné výši.  Dále si poskytovatel vyhrazuje právo omezit či pozastavit poskytované služby.

                Poskytované služby budou obnoveny v plném rozsahu po zaplacení všech dlužných částek. V případě pozastavení služby je poskytovatel oprávněn účtovat znovu aktivační poplatek ve výši 100Kč.

 1. Práva a povinnosti poskytovatele

6.1   Poskytovatel se zavazuje seznámit Uživatele se způsobem užívání Služby.

6.2   Poskytovatel se zavazuje provádět kontrolu a případný servis instalovaného zařízení. Poskytovatel ale neodpovídá za vznik poruch, závad nebo nefunkčnost služby, nebo její části v případě, že došlo k poruše nebo nefunkčnosti důsledkem neodborného nebo neoprávněného zásahu ze strany Uživatele nebo jiných osob.

6.3   Poskytovatel se zavazuje odstranit neprodleně případnou poruchu nebo závadu na zařízení Poskytovatele. Bude-li příčinou poruchy nebo závady neodborný nebo neoprávněný zásah uvedený v bodě 6.2 této smlouvy, má Poskytovatel nárok na úhradu nákladů vynaložených na odstranění poruchy nebo závady, a to na základě daňového dokladu vystaveného Poskytovatelem.

6.4   Poskytovatel se zavazuje nesdělovat dalším osobám jakékoliv informace obsažené v této smlouvě a zaručuje mlčenlivost ve všech záležitostech týkajících se zařízení uživatele – jejich umístění, kapacit apod.

 1. Práva a povinnosti uživatele

7.1   Uživatel se zavazuje seznámit se se zásadami obsluhy síťových služeb a informačních systémů, jejichž znalost je nezbytná k užívání Služeb. Důsledky za porušení tohoto závazku nese Uživatel.

7.2   Uživatel se zavazuje dodržovat sjednané smluvní podmínky uvedené v této smlouvě a řádně platit ceny za poskytnutou Službu v rozsahu vyúčtovaném Poskytovatelem.

7.3   Uživatel souhlasí s tím, že Poskytovatel povede elektronickou databázi Uživatelem uskutečněných operací v rámci sítě Poskytovatele i mimo ni. Uživatel tímto uděluje souhlas Poskytovateli s měřením objemu přenesených dat technickými prostředky Poskytovatele, popř. jinými způsoby.

7.4   Uživatel se zavazuje užívat Služby pouze v souladu s platnými právními předpisy, nepodnikat žádné pokusy o průnik do jiných datových sítí či Služeb, pro něž nemá oprávnění k přístupu nebo k jejichž užívání není oprávněn, nepoužívat Služby ani zařízení k porušení nebo k pokusu o porušení autorizace nebo bezpečnosti jakéhokoliv hostitele datové sítě nebo účtu, ani k získání ani k pokusu o získání neoprávněného přístupu do koncového zařízení jiného Uživatele, jeho software a datům, nepoužívat ani nešířit jakékoliv nástroje nebo prostředky ohrožující bezpečnost datové sítě nebo umožňující její narušování.

7.5   Uživatel nese plnou zodpovědnost za škody způsobené neodborným zásahem do zařízení Poskytovatele a k výzvě Poskytovatele je povinen tuto škodu uhradit.

7.6   Uživatel prohlašuje, že hromosvodná instalace v místě poskytování služby má platnou revizi a odpovídá platným normám. Ukáže-li se být toto prohlášení nepravdivým, veškeré důsledky s tím spojené nese Uživatel.

7.7   Uživatel se zavazuje nesdělovat dalším osobám jakékoliv informace obsažené v této smlouvě a zaručuje mlčenlivost ve všech záležitostech týkajících se zařízení Poskytovatele – jejich umístění, kapacit apod.

7.8   Uživatel se zavazuje, že nebude provádět změnu konfigurace nainstalovaného zařízení. Veškeré důsledky za porušení této povinnosti nese Uživatel.

 1. Závady a poruchy v poskytované službě

8.1   Uživatel sleduje, zda Služba je poskytována v rozsahu a při poskytování parametrů sjednaných v bodě 2.1 této smlouvy. Zjistí-li Uživatel, že sjednané parametry Služby nejsou Poskytovatelem dodržovány, je povinen na tuto skutečnost Poskytovatele písemně upozornit jako na závadu v poskytované Službě. Poskytovatel je povinen po obdržení písemného oznámení o závadě tuto skutečnost prověřit a je-li oznámení oprávněné, je povinen neprodleně sjednat nápravu. O výsledku prověření vždy Poskytovatel Uživatele písemně vyrozumí.

8.2   Spočívá-li závada ve výpadku v poskytování Služby nebo v poruše, pro niž nemůže Uživatel Službu připojení k síti INTERNET vůbec využívat, je povinen Uživatel na tento výpadek, či poruchu, neprodleně upozornit Poskytovatele, a to oznámením:

 1. a) telefonicky na tel.č. 474 774 499 prac. doba po – pá 08:00 – 16:00 hodin, mimo pracovní dobu lze poruchu nahlásit formou SMS zprávy na tel. číslo 721 230 018
 2. b) e-mailem na adresu podpora@elcoma.cz

Poskytovatel je povinen na toto oznámení o výpadku nebo přerušení Služby neprodleně, nejpozději do 24 hod., reagovat a zahájit opatření k obnovení Služby.

8.3   Za každý výpadek nebo přerušení Služby způsobený Poskytovatelem, delší než dvacet čtyři hodin, bude Uživateli poskytnuta jednorázová sleva ve výši alikvótní části z měsíčního paušálu za každých dvacet čtyři hodin výpadku. Tato sleva bude poskytnuta v dokladu vystaveném na tento měsíc, v němž nárok na slevu Uživateli vznikl.

 1. Závěrečná ujednání

10.1 Změny této smlouvy mohou být provedeny pouze písemně se souhlasem obou smluvních stran s výjimkou případů, kdy podle těchto smluvních podmínek ke změně smlouvy dochází jednostranným úkonem jedné ze smluvní strany.

10.2 Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech platnosti originálu, z nichž po jejich podpisu oběma smluvními stranami obdrží každá ze smluvních stran po jednom stejnopisu.

10.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně v souladu se svojí pravou a svobodnou vůlí, že s obsahem této smlouvy se řádně seznámily, souhlasí s ním a na důkaz toho smlouvu podepisují